Meniu Uždaryti

Asociacija „Rietavo moterų užimtumo centras” įsikūrė 2006 m. sausio 16 d. Jos įkūrimą inicijavo aktyvios Rietavo verslininkės: Zuzana Narvaišienė, Virginija Bieliauskienė, Genė Butkuvienė.

Asociacijos pagrindinis tikslas – strategijos moterų užimtumo problemoms spręsti formavimas, atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės poreikius bei galimybes, moterų užimtumo politikos kūrimas, moterų verslininkystės skatinimas.

Kiti asociacijos tikslai:

  • gerinti socialinę – ekonominę Rietavo savivaldybės moterų padėtį;
  • remti kaimo moteris, stiprinant jų pasitikėjimą savimi, siekti lygių galimybių principo;
  • gerinti moterų pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, netradicinį mąstymą ir jų psichologinę savijautą;
  • stiprinti moterų tarpusavio bendravimą, partnerystę ir savitarpio pagalbą – dalijantis patirtimi, keičiantis naudinga informacija;
  • skatinti moteris aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje ir mokytis;
  • užtikrinti asociacijos gyvybingumą per moterų savanoriškumą ir lygiateisiškumą, efektyvią veiklą bei finansinį stabilumą;
  • bendradarbiauti su verslo informacijos, kitais moterų užimtumo centrais bei paramą teikiančiomis instit ucijomis Lietuvoje ir užsienyje.
  • dalyvauti vykdant ir/arba vykdyti projektus, skatinančius moterų verslumą, moterų dalyvavimą priimant verslo sprendimus.